മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ടെടുത്താല്‍ ബാങ്ക് വായ്പയും കിട്ടും? എങ്ങനെ?
Mutualfund
October 26, 2015

മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ടെടുത്താല്‍ ബാങ്ക് വായ്പയും കിട്ടും? എങ്ങനെ?

  മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ടുകള്‍ ഓഹരിവിലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കലക്ടീവ് ഫണ്ടാണ്. വിപണിയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇതിന്റെ വാങ്ങലും വില്‍പ്പനയും നടക്കൂ. എന്നാല്‍ അത്യാ...

mutual fund, bank, loan, മ്യൂച്ചല്‍ഫണ്ട്, ബാങ്ക്, വായ്പ