ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ എല്ലാവരും സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? സമർപ്പിച്ചാലുള്ള ​ഗുണങ്ങൾ

 അധികം പിടിച്ച ആദായ നികുതി തിരിച്ചു കിട്ടാനും പല രീതിയിൽ ഈടാക്കിയ നികുതി തുകകൾ മറ്റൊരു ര...

Techies launch ‘Digital Education Challenge’ to help struggling students

Prathidhwani, IT employees welfare organization at Technopark, has launched the ‘digital...

ആധാർകാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ? എങ്ങനെ ഓൺലൈനായി വീണ്ടെടുക്കാം

​ഗവൺമെന്റിന്റേയും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും നിരവധി ഓൺലൈൻ , ഓഫ്ലൈൻ സേവനങ്ങൾക്ക് ആധാർകാർഡ് വളരെ പ്ര...

7 Tips to ace the NEET preparation, Insights from BYJU’S Expert

A methodical and strategic approach can empower medical aspirants to crack the NEET examinatio...

പ്രോമാക്സ് ഇന്ത്യ റീജിയണൽ അവാർഡിൻ്റെ തിളക്കത്തിൽ സീ കേരളം

കൊച്ചി: മലയാളീ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട ചാനലായ സീ കേരളത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മറ്റൊരു പൊൻതൂവൽ...

Enter your email address: